Οικονομική Διεύθυνση

Συμμετέχουμε ενεργά στη χάραξη της εταιρικής στρατηγικής διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εφαρμογή των σχετικών φορολογικών κανόνων και λογιστικών προτύπων.

Για το σκοπό αυτό, διαχειριζόμαστε τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, αξιολογούμε την εσωτερική και εξωτερική πληροφόρηση που λαμβάνουμε, καταρτίζουμε και παρακολουθούμε προϋπολογισμούς, ελέγχουμε την πορεία εκτέλεσης των επενδύσεων και προετοιμάζουμε εκθέσεις αναφορικά με την απόδοση της εταιρείας.